Skip to content

Přeprava nebezpečného zboží – vše, co musíte vědět

Naše služby zahrnují silniční, leteckou a železniční přepravu bezpečného, ale i nebezpečného zboží, které však podléhá vícero pravidlům a omezením. Které kategorie zboží spadají mezi nebezpečné zboží, jakými předpisy se řídí přeprava nebezpečného zboží a všechny další důležité informace se dočtete v našem článku.

 

Přeprava nebezpečného zboží se řídí vícero předpisy 

Kvůli dodržení bezpečnosti se přeprava nebezpečného zboží řídí vícero národními a mezinárodními předpisy podle příslušného způsobu přepravy. Díky předpisům je možné předcházet nehodám nejen na majetku, ale také osob či škodám na životním prostředí. Požadavky zahrnují odpovědi na otázky týkající se například maximálního množství přepravovaného nebezpečného zboží, způsobu balení nebo vyčlenění těch druhů zboží, které se spolu nemohou přepravovat v jedné přepravní jednotce.

 

Naše přepravní společnost Infinity Forwarding se při přepravě nebezpečného zboží řídí vícero předpisy:

 • Mezinárodní dohoda ADR – je evropskou dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží silniční přepravou.
 • IMDG – kodex týkající se mezinárodní přepravy platící pro země oddělené mořem od kontinentální Evropy funguje jako směrnice pro přepravu nebezpečného zboží nebo nebezpečných látek vodou na plavidlech.
 • OTIF – Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu udává pravidla pro přepravu nebezpečného zboží nákladním vlakem, které podléhají nařízením o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží (RID).
 • Přeprava nebezpečného zboží si vyžaduje podrobnou dokumentaci.

 

K přepravě nebezpečného zboží jsou potřebné mnohé dokumenty, mezi které patří i:

 • Nákladní list (CMR), který uvádí příslušnou klasifikaci ADR v angličtině, němčině nebo francouzštině a místním úředním jazyce.
 • Formulář multimodální přepravy, který je nutností pro námořní přepravu (tedy pro země, které jsou od kontinentální Evropy oddělené mořem).
 • K dokumentům se přikládají i další důležité informace o přepravovaném nebezpečném zboží:

 

Požadované podle pořadí:

 • Číslo UN (UN + čtyřmístné číslo, které identifikuje nebezpečné látky a předměty v kontextu mezinárodní přepravy)
 • Technický název (podle aktuálních specifikací ADR/RID/IMDG)
 • Čísla štítků nebezpečí ADR/RID/IMDG
 • Obalová skupina (pokud je to vhodné)
 • Kód omezení pro tunely (pro ADR/RID)

 

Nepožadované podle pořadí:

 • Celková hmotnost/litry
 • Čistá hmotnost/litry
 • Informace o zboží v omezených množstvích nebo v množstvích, na která se vztahují výjimky (je – li to vhodné)
 • Počet a specifický druh balíků
 • Název a adresa příjemce
 • Název a adresa odesílatele
 • Bod vzplanutí ve stupních Celsia (pouze IMDG)

 

Přeprava nebezpečného zboží s Infinity Forwarding

Přeprava nebezpečného zboží si většinou vždy vyžaduje zvláštní opatření, kvůli kterým je nutné přepravu detailně naplánovat. V případě, že máte zájem o mezinárodní přepravu nebezpečného zboží, kontaktujte nás a naši speditéři s vámi prodiskutují vaše možnosti a případné dokumenty, které od vás budeme k přepravě nebezpečného zboží potřebovat.