Skip to content

Mezinárodní přeprava a fumigace. Jak probíhá a kdy je potřebná?

Při dovozu některých materiálů je nutná jejich fumigace, jejímž cílem je globální bezpečnost celé přepravy a odstranění nežádoucích škůdců. V čem spočívá celý proces fumigace a u kterých materiálů není nutná?

Co je fumigace?

Jedná se o proces, během kterého se zabraňuje šíření škůdců a je nutnou součástí přepravy některých druhů materiálu. Během toho, jak se zboží balí, nakládá a čeká na odeslání musí přepravci zajistit i fumigaci, jejímž cílem je zničení živých organismů, které by mohly být škodlivé nebo přenášet různé nemoci.

Nejčastěji se k fumigaci využívá plyn, který dokáže zabít všechny nechtěné živé organismy včetně much, termitů a dalších škůdců, kteří jsou považováni za invazivní. Proces fumigace stanovila pro dopravce a odesílatele většina zemí, které se snaží podpořit mezinárodní úsilí o zastavení šíření těchto škůdců.

Fumigaci provádí fumigační společnost, která po jejím dokončení vydá osvědčení, ve kterém celním úřadům oznámí, že fumigace byla provedená v souladu se světovými postupy. Osvědčení dostávají i přepravci a odesílatelé, aby měli doklad o průběhu fumigace. V osvědčení jsou uvedené všechny podrobnosti o průběhu fumigace včetně účelu, teplotním rozsahu či fumigantech použitých při procesu.

Jak probíhá fumigace?

K fumigaci se využívá plyn fosfan nebo methylbromid, v přepravních kontejnerech je více využívaným methylbromid. Při procesu fumigace se vyčistí nádoba i pětimetrový poloměr v jejím okolí, aby se zabránilo případnému kontaktu lidí se škodlivými chemikáliemi.

Celý proces fumigace má na starosti fumigační společnost, která určí zodpovědného fumigátora s dokumentací o jejich způsobilosti. Odpovědný fumigátor poskytne informace o tom, jaký plyn byl použitý, jaká jsou související zdravotní rizika a jejich případná léčba, a také jaká je doba expozice. Po dokončení procesu fumigace nechá fumigační společnost připravit certifikáty, které musí mít kupující ze zákona při dovozu zboží do země.

Známe dva druhy fumigace:

  • Fumigace plného kontejneru (FCL) – v tomto případě se fumiguje celý přepravní kontejner. Plyn se zachycuje do nádoby na určitou dobu ještě předtím, než je odvětraný. Díky tomu je umožněna cirkulace plynu a celý proces je efektivnější. Po provedení fumigace je kontejner zapečetěný a zásilka je připravena k odeslání.
  • Fumigace konkrétního nákladu v kontejneru – v případě, že náklad, který je třeba fumigovat, nezabere celý kontejner, existují dvě možnosti, jak jej dezinfikovat. Obvykle se náklad obalí plastovými fóliemi, které obsahují plyn a po uplynutí potřebné doby se odstraní a prostor kontejneru se vyvětrá. Další možností je fumigovat prázdné nádoby ještě před jejich naplněním a následně je naplnit až po fumigaci.

Fumigace kontejneru nebo konkrétního nákladu je povinností pro mezinárodní námořní přepravu a tranzit spadající pod Mezinárodní kodex námořního nebezpečí zboží IMO a zároveň ji vyžadují i národní vlády.

Kdy fumigace není nutná?

Fumigaci potřebují například dřevěné obaly, které jsou považované za velmi zranitelné vůči infekcím parazitů a škůdců, neboť mají vhodné prostředí pro kladení a pěstování vajíček. Právě z tohoto důvodu se snaží mnozí kupující dřevěným obalům vyhnout a hledají alternativy v obalech, které fumigaci nepotřebují.

Agentura OSN, ISPM-15 vymezila výjimku z fumigace pro následující materiály:

  • Lisované palety (z dřevěných hoblin, pilin, dřevěné vlny či recyklovaného dřeva);
  • Plastové palety;
  • Sudy (převážející lihoviny nebo víno), které se při výrobě zahřívaly;
  • Dřevěné obaly vyrobené ze zpracovaných materiálů;
  • Paletové bloky Euroblock (s dřevěným vláknem);
  • Malé dřevěné komponenty, které jsou trvale připevněné ke kontejnerům a nákladním vozidlům.